POSTMODERNO DRUŠTVO I NEVIDLJIVA RELIGIOZNOST

Naslovnica_Postmoderno

POSTMODERNO DRUŠTVO I NEVIDLJIVA RELIGIOZNOST

Izdavači: Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, Svjetla grada

Autor ove knjige pokušava povezati sociologiju religije s općom sociologijom, tj. pokušava analizirati način na koji je religija povezana sa strukturom postmodernih/postindustrijskih društava. Izraz postindustrijska društva odnosi se na razvijena visokodiferencirana društva u kojima prevladava uslužno gospodarstvo utemeljeno na znanju, a govoreći o postmodernim društvima uglavnom se misli na duhovno-vrijednosnu dimenziju takvih društava koju karakterizira vrijednosni pluralizam i manja vjerojatnost izgradnje sveobuhvatnih svjetonazora. S druge strane, u knjizi se uobičajena analiza društvenog položaja religije i kretanja religioznosti pomoću sekularizacijske paradigme i opće analize suvremenih društava dopunjava analizom sociopolitičkih okolnosti, analizom političke uloge i snage religijskih organizacija, uloge religije u etničkim/nacionalnim sukobima, preplitanja religije, nacionalne kulture i tradicije i sl.

Drugi je cilj ove knjige istraživačko-empirijski, a sastoji se od pokušaja dijagnosticiranja ovih religijskih kretanja na području istočne Hrvatske, tj. Slavonije i Baranje. U anketnom terenskom istraživanju koje se prikazuje u ovoj knjizi autor, pomoću nekolicine indikatora religioznosti i stavova prema religiji, pokušava operacionalizirati dva tipa religioznosti – tradicionalni i postmoderni. Pomoću tih indikatora nastojalo se utvrditi u kojem su opsegu ova dva tipa religioznosti prisutna na istraživanom području te na koji način zahvaćaju pojedine sociodemografske slojeve.