Politika, kultura, identitet

pol-lukt-identPolitika, kultura, identitet (interkulturalni dijalog)

Unazad tridesetak godina ideja o konstrukciji nacionalnog identiteta jedna je od važnijih i uzbudljivijih teorijskih priča na Zapadu. Sveučilišni udžbenik Politika, kultura, identitet Angeline Banović-Markovske i Zlatka Kramarića u tom je smislu, za našu kulturu, izniman doprinos. Svjesni problema uloge kulturalnih praksi u gradnji nacionalnog identiteta autori nas upoznaju s recentnim teorijskim uvidima, ali s njima također uspostavljaju kritički dijalog. Analizirajući hrvatsku i makedonsku književnost te nacionalne kulturne politike, u svoje tekstove upleću različite disciplinarne i metodološke pristupe od politike jezika, metahistoriografije, prava, sociologije, do poststrukturalizma, postkolonijalne kritike, kulturne antropologije, rodnih studija te modernističke i postmodernističke teorije nacije.

Pritom ih zanima cijeli niz pojava i problema poput nacionalnog imena, identiteta, Drugog, kulture, tradicije ili društveno-povijesne traume. Razumijevajući ih prije svega kao diskurzivno simboličke konstrukcije, autori uvijek imaju u vidu da to nisu tek puki izmišljaji koje treba egzorcirati, nego djelatne i počesto “problematične” sile života zajednice koje je nužno stalno iznova propitivati. Ovakav tip interkulturalnog mišljenja utemeljen na raznorodnim metodološkim pristupima i ukorijenjen u misli najistaknutijih filozofa i teoretičara današnjice kao što su Foucault, Derrida, Wittgenstein, Bhabha, Balibar ili Agamben u nas još uvijek nije uvriježen. Stoga je i važnost ove knjige gotovo nemjerljiva.