Najčešća pitanja

1. Gdje mogu saznati svoja prava i obveze kao studenta?

Većina pravila vezana uz prava i obveze studenata pobliže su određena u Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik se može pronaći na internetskoj stranici Sveučilišta – www.unios.hr, kao i na stranici Odjela za kulturologiju.

2. Kome se mogu obratiti u slučaju da smatram da su mi prekršena određena prava ili trebam neke informacije vezane uz studij?

Prvo se treba obratiti referentu pojedinog smjera (studija) u Službi za studente (referadi) koji će dati daljnje upute.

3. Koliko puta mogu izlaziti na ispit?

Ispit iz istog predmeta redoviti student može polagati najviše četiri puta u tekućoj akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta u tekućoj akademskoj godini, ima pravo ponovo polagati isti predmet najviše četiri puta u idućoj akademskoj godini u kojoj se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom i ukoliko ga ne položi gubi pravo redovitog studiranja na tom studiju (čl. 65. Pravilnika o studijima i studiranju).

4. Kako biram temu završnog (diplomskog) rada?

Teme se biraju dogovorno s potencijalnim mentorom u skladu s Pravilnikom o završnim i diplomskim ispitima koji se može pronaći na internetskim stranicama Odjela (odjeljak „Odjel“, odnosno „Dokumenti“).. Rad se piše u skladu s pravilima određenim u naputcima o pisanju završnog, odnosno diplomskog rada koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Odjela (odjeljak „Studenti“)

5. Do kada moram prijaviti i napisati seminarski projekt? Kod koga mogu pisati seminarski projekt?

Rokovi za prijavu seminarskog projekta određeni su izvedbenim planovima nastave koji se mogu naći na internetskim stranicama Odjela. Tema se obično prijavljuje do 1. travnja, a seminarski se projekt piše i izlaže do kraja ljetnog semestra, odnosno akademske godine. Popis potencijalnih mentora također se svake godine definira u izvedbenim planovima.

6. Koliko izbornih kolegija moram izabrati i do kada?

Broj izbornih kolegija i rokovi biranja određeni su izvedbenim planovima. Broj izbornih kolegija ovisi o semestru koji se pohađa, a rokovi za izbor obično su 15. listopada (izborni kolegiji u zimskom semestru) i 10. veljače (izborni kolegiji u ljetnom semestru).

7. Koliko dugo mogu biti apsolvent/redoviti student, odnosno ne plaćati participaciju u troškovima studiranja (ne plaćati školarinu)?

Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu dulje od propisanog trajanja studija, odnosno do kraja akademske godine u kojoj taj rok istječe (čl. 25. Pravilnika o studijima i studiranju). Prema navedenom, redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije imaju pravo na zadržavanje toga statusa još godinu dana bez plaćanja participacije u troškovima studiranja. Nakon toga roka, plaća se participacija u ovisnosti o broju preostalih nepoloženih ispita.
Status izvanrednog studenta ima student za vrijeme ukupnog propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je dvostruko dulje od ukupnog trajanja studija redovitog studenta. Ako student ne završi studij u propisanom roku, gubi pravo studiranja na tom studiju (čl. 25. Pravilnika o studijima i studiranju).

8. Ukoliko sam upisan na studij u statusu izvanrednog studenta mogu li tijekom studiranja prijeći u status redovitog studenta?

Ne, student koji je upisan u status izvanrednog studenta ne može promijeniti status tijekom studija.

Člankom 167. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člankom 23. stavkom 2. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno je:

„Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s Izvedbenim planom nastave. Troškove takvog studija u cijelosti snosni sam student“.

Člankom 39. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno je:

„Redoviti i izvanredni studenti sklapaju Ugovor o studiranju s nositeljem studija pri upisu na studij. Ugovorom o studiranju uređuju se međusobna prava i obveze tijekom studija, model studiranja na višim godinama studija za redovite studente utvrđen Odlukom Senata te druga pitanja od značaja za ugovorne strane. Ugovor o studiranju sklapa se za sve studijske programe nositelja studija“.

Slijedom navedenih odredbi student upisan u statusu izvanrednog studenta potpisao je Ugovor o studiranju u statusu izvanrednog studenta te u skladu s navedenim ne može tijekom studija promijeniti status, jer je na temelju upisa stekao status izvanrednog studenta, a Ugovorom o studiranju između Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i izvanrednog studenta uređena su međusobna prava i obveze tijekom studiranja na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

9. Mogu li podnijeti zamolbu za prijelaz za studiranje na Odjelu za kulturologiju ukoliko studiram na drugoj sastavnici Sveučilišta?

Da, zahtjev za odobrenjem prijelaza student je obvezan podnijeti najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine.

U zahtjevu mora biti naveden status: redoviti ili izvanredni student. Potrebno je imati u vidu da se prijelaz s jednog sveučilišnog studija na drugi srodni sveučilišni studij ili s jednog smjera na drugi smjer studija može podnijeti samo u sljedećim slučajevima: za studije koji se iizvode u okviru istoga znanstvenog područja, unutar same sastavnice, te kako za prijelaz sa sastavnice unutar Sveučilišta, tako i za prijelaz s drugi visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili drugih visokih učilišta u inozemstvu. Uz zahtjev za prijelaz potrebno je priložiti odgovarajuću studentsku ispravu, ovjeren prijepis ocjena I ECTS bodova. Prijelaz može biti odobren samo ako kapacitet nositelja studija ima prostora za prijelaz, jer broj studenata koji studiraju ne može biti veći od predviđenog.

 

10. Kome se predaju zamolbe za rješavanje pitanja statusa studenta, priznavanja ocjena ili mirovanja godine i slično?

Zahtjev se predaje u Uredu za studente referentu smjera na kojem student studira, a naslovljava se na Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja kao tijelu koje riješava zamolbe studenata u kojem su i dva člana predstavnici studenata, odnonso Studentskog zbora Odjela za kulturologiju.

 

11. Mogu li nastaviti prekinuti studij?

Da, prekinuti studij se može nastaviti uz uvjet da od posljednje upisane akademske godine studija do podnošenja zahtjeva za nastavak studija nije proteklo više od tri (3) godine.

Student koji je imao status redovitog studenta pa mu je isti prestao zbog prekida studija, može nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta, uz ujvet da studijski program nije bitno izmijenjen (više od 20%) od onoga koji je student bio upisao.

 

12. Na koji način mogu steći pravo na mirovanje obveza?

 Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku student ima pravo na mirovanje obveza u sljedećim situacijima: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili očeve koji koriste rodiljni i/ili roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu suradnju ne stječe ECTS bodove te u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom Vijeća Odjela. Pravo na mirovanje može se ostvariti ukoliko student ispuni sljedeće uvjete.

-najavi oporavdane razloge za mirovanje obveza Uredu za student najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje

-podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za student najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

 

13. Koliko ECTS bodova moram ostvariti za ponavljanje, a koliko za upis u višu godinu studija?

 

Redoviti student može ponovo upisati istu godinu studija (ponavljanje) samo jedanput uz uvjet da je ostvario najmanje 24 ECTS boda.

Odlukom Senata o linearnom modelu studiranja u skladu sa studijskim programom na Odjelu za kulturologiju potrebno je ostvariti najmanje 54 ECTS boda za upis u višu godinu studija.

Redoviti student koji su ostvarili 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija ostvaruju pravo upisa u višu godinu studija bez plaćanja školarine.