Kvaliteta

USTROJSTVO SUSTAVA KVALITETE ODJELA ZA KULTUROLOGIJU

Cilj je organizacije sustava kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu osiguravanje i unaprjeđenje uvjeta studiranja od prijave i upisa studenata preko cjelokupnog nastavnog procesa do stjecanja kvalifikacije, kao i unaprjeđenje znanstvenog i stručnog rada nastavnika te rada stručnih službi. Osiguranje kvalitete na Odjelu za kulturologiju regulirano je „Pravilnikom o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za kulturologiju“. Njime je propisano da sustav za osiguranje kvalitete na Odjelu čine (1) Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te (2) Povjerenstvo  za  unaprjeđivanje i  osiguranje   kvalitete   visokog   obrazovanja.

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja zadužen je za praćenje kvalitete studija i kvalitete provođenja nastave, provođenje studentskih anketa, analizu prolaznosti i uspješnosti studiranja, načina provjere znanja i mobilnosti, kao i prikupljanje ostalih informacija u suradnji sa sveučilišnim centrom za kvalitetu. U Uredu su trenutačno zaposlene dvije osobe:

Mirta Magud, mag. iur., Voditeljica ureda za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Gordana Barišić, bacc. ing., voditelj odsjeka u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja predstavlja stručno tijelo koje bira Vijeće Odjela, a zadaća mu je organizirati, koordinirati i provoditi  postupke vrednovanja i razvijati unutarnje mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete Odjela. Povjerenstvo tako radi samoanalizu, razvija indikatore kvalitete, sudjeluje u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanja uspješnosti  studiranja  i  uzroka  nekvalitetnog,  neefikasnog  i  predugog studiranja, istraživanja kompetencija nastavnog osoblja i druge aktivnosti usmjerene na poboljšavanje kvalitete. Povjerenstvo čini sedam članova, i to tri člana predstavnika nastavnika, jedan član predstavnik asistenata,  jedan član predstavnik studenata i dva člana predstavnici vanjskih dionika. Trenutačni su članovi Povjerenstva:

 

  1. doc. dr. sc. Ivica Šola, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Tihomir Živić, član
  3. doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, član
  4. mr. sc. Luka Alebić, asistent
  5. Dražen Dominković, predstavnik studenata
  6. Jasminka Mesarić, ravnateljica Muzeja likovnih umjetnosti
  7. Igor Bošnjak, novinar Glasa Slavonije

 

DJELOVANJE SUSTAVA KVALITETE ODJELA ZA KULTUROLOGIJU

 

Sustav djeluje stalnim radom Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Kvaliteta se osigurava i provođenjem triju studentskih anketa te anketom administrativnog osoblja.

Na Odjelu se, kao i na drugim sastavnicama Sveučilišta, svake godine provodi Jedinstvena sveučilišna anketa čiji je cilj provjeriti razne vidove kvalitete provođenja nastave pojedinačnih nastavnika. U skladu s rezultatima ankete, nastavnike se upućuje na mogućnosti poboljšavanja kvalitete vlastitog rada.

Odjel također jednom godišnje provodi internu anketu o kvaliteti studiranja čiji je cilj utvrditi percepciju studenata kada su u pitanju razni vidovi kvalitete studija (materijalni uvjeti, komunikacija s nastavnicima, kvaliteta rada administrativnih službi i sl.). Rezultati ove ankete služe za utvrđivanje mogućih smjerova djelovanja u pogledu poboljšavanja kvalitete studiranja.

Treću anketu provode nastavnici na pojedinim kolegijima, a rezultati im služe za poboljšavanje kvalitete nastave na tim kolegijima. Rezultati su dostupni samo nastavnicima.

Anketa administrativnog osoblja služi za procjene percepcije uvjeta rada i utvrđivanje mogućih prijedloga za poboljšavanje rada i stručnosti administrativnog osoblja.

 

DOKUMENTI:

Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za kulturologiju

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Priručnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Studentska anketa 2014-rezultati

Studentska anketa 2015-rezultati

Studentska anketa 2016-rezultati

Anketa nenastavno osoblje 2015-rezultati

Analiza rezultata ankete nenastavnog osoblja o zadovoljstvu radnim uvjetima