Postupak prijave teme i mentora završnog/diplomskog rada

Svaki student mora popuniti obrazac iz priloga i dostaviti mentoru na potpis. Potpisanu zamolbu za odobrenje teme i mentora završnog/diplomskog rada student mora dostaviti u Ured za studente do 28.2.2019. godine.

Odbor za završne i diplomske radove donijet će odluku o odobrenju tema i mentora koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Akademije i oglasnim pločama.

 

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE DIPLOMSKE TEME I MENTORA

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE ZAVRŠNE RADNJE I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU DIPLOMSKE TEME I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU PREDDIPLOMSKE TEME I MENTORA

Obavijesti o nastavi, raspored i termini obrana diplomskih radova (15.3.)

Obrana diplomskog rada

4tj. RASPORED 2. SEMESTAR 1. godina preddiplomski studiji

4tj. RASPORED 2. SEMESTAR 2. godina preddiplomski studiji

4tj. RASPORED 2. SEMESTAR 3. godina preddiplomski studiji

4tj. RASPORED 2. SEMESTAR 1. godina diplomski studiji

 

Pozivnica na predavanje Imidž, brendiranje i oglašavanje u Kulturi i kreativnim industrijama, 20.03.

Poziv na predavanje Stvaranje i analiziranje poduzetničkih/poslovnih ideja, 20.03.

 

Nastava kod prof. dr. sc. Krešimira Nemeca će se održavati prema sljedećem rasporedu:

Svjetska književnost zapadnog kruga (2.PD):
18.3. od 15:30 do 18:30

Povijest hrvatske kulture 2 (3. PD):
19.3. od 9 do 12 sati.

 

Nastava iz kolegija Kultura grada započinje 11. ožujka u 19 sati u dvorani 28, Kampus.

 

 

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.