Postupak prijave teme i mentora završnog/diplomskog rada

Svaki student mora popuniti obrazac iz priloga i dostaviti mentoru na potpis. Potpisanu zamolbu za odobrenje teme i mentora završnog/diplomskog rada student mora dostaviti u Ured za studente do 28.2.2019. godine.

Odbor za završne i diplomske radove donijet će odluku o odobrenju tema i mentora koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Akademije i oglasnim pločama.

 

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE DIPLOMSKE TEME I MENTORA

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE ZAVRŠNE RADNJE I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU DIPLOMSKE TEME I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU PREDDIPLOMSKE TEME I MENTORA

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.